FAQs

Veel gestelde vragen over het energielabel

Geen naam

Bron: Energielabel.nl

Q?

Wat is het verschil tussen een voorlopig en definitief energielabel?

A.

In januari en februari van 2015 ontvangt u van de overheid een voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel geeft u een eerste beeld van de energieprestatie van uw woning. Hiervoor zijn openbare gegevens gebruikt zoals bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte. Tevens is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn doorgevoerd.

Misschien heeft u inmiddels energiebesparende maatregelen getroffen, zoals zonnepanelen of dak- en vloerisolatie. Deze maatregelen zijn bij de overheid niet bekend. De woning verdient dan een beter energielabel dan geschat. U kunt dit aangeven via www.energielabelvoorwoningen.nl. Met behulp van DigiD kunt u in de webtool de tien belangrijkste energetische woningkenmerken van uw woning – zoals type glas of de aanwezigheid van zonnepanelen – aanpassen. U moet daarvoor, indien nodig, bewijsstukken digitaal aanleveren, zoals een foto of factuur. Een erkend deskundige controleert op afstand de aangeleverde bewijsstukken. Na akkoord van de erkend deskundige ontvangt u het definitieve energielabel. U hebt geen definitief energielabel nodig als u geen verkoop- of verhuurplannen hebt.

Q?

Heb ik een energielabel nodig?

A.

U heeft een definitief energielabel nodig als u uw huis wilt gaan verkopen of verhuren.

Q?

Is het voorlopige energielabel afdoende bij de verkoop van een woning?

A.

Nee, het voorlopige energielabel geeft alleen een indicatie, u heeft een definitief label nodig bij de verkoop of verhuur van een woning. Om het definitieve energielabel te krijgen, moet u inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar moet u een aantal vragen beantwoorden en indien nodig uw woongegevens aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer u in uw woning energiebesparende maatregelen heeft getroffen (na oplevering van de woning). Ook dient u bewijs aan te leveren voor de energiebesparende maatregelen in uw woning. Vervolgens volgt er een controle op afstand door een erkend deskundige. Pas na de goedkeuring van de erkend deskundige wordt het definitieve energielabel vastgesteld. Dit definitieve label is nodig bij verkoop of verhuur van uw woning.

Q?

Wat is de sanctie als ik geen energielabel overdraag bij verkoop of verhuur van mijn woning?

A.

Als u bij oplevering geen definitief energielabel hebt, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat u kan worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registeren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Deze 'last onder dwangsom' geeft u de keuze om nog het energielabel te registreren. Als u dat niet doet moet, u de dwangsom voldoen. De maximale dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt 405 euro.
Met aanvullende vragen over handhaving en boete kunt u contact opnemen met de ILT zelf: www.ilent.nl/contact/ of 088 489 00 00.

In januari en februari van 2015 krijgt u van de overheid een voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel geeft een eerste beeld van de energieprestatie van de woning. Voor de verkoop of verhuur van uw woning moet u een definitief label hebben. Dit kan snel en eenvoudig online via www.energielabelvoorwoningen.nl.

Q?

Wat betekenen de letters (A-G) op het energielabel?

A.

De letters A tot en met G geven de mate van energiezuinigheid van uw woning aan. Zo kunt u snel zien hoe energiezuinig een woning is ten opzichte van vergelijkbare woningen. Heeft u een woning met de klasse A (groen) dan heeft u een zeer zuinige woning. Klasse G (rood) geeft aan dat het huis zeer onzuinig is in vergelijking met soortgelijke huizen.

Wilt u uw woning verbeteren met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen? Kijk op www.verbeteruwhuis.nl voor de mogelijkheden in uw situatie. Energiebesparende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en zijn beter voor het milieu. Ook wordt u woning comfortabeler en stijgt de verkoopwaarde. Zeker als u al verbouwplannen hebt, loont het om direct na te denken over energiebesparende maatregelen.

Q?

Waar kan ik zien wat mijn voorlopige energielabel is?

A.

U krijgt een bericht thuis, waarin de gegevens van het voorlopige energielabel voor uw woning in staan. Bovendien kunt u uw energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl. Bij het resultaat staat meteen vermeld of het een voorlopig of een definitief energielabel is.

Op www.energielabel.nl vindt u uiteindelijk ook het definitieve label in, zodra het uiteraard geregistreerd is.

Q?

Ik heb een slechter definitief energielabel dan mijn voorlopige energielabel, kan dat?

A.

Ja, het is mogelijk dat het voorlopige energielabel negatief en positief afwijkt van het definitieve energielabel. Dat komt omdat het voorlopige energielabel is gebaseerd op openbare gegevens, zoals het bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte. Ook is gebruik gemaakt van de resultaten van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn genomen. Het kan zijn dat bepaalde energiebesparende maatregelen wel in uw voorlopig energielabel zijn meegenomen, maar in werkelijkheid niet zijn doorgevoerd. Hierdoor kan uw definitief energielabel slechter zijn dat uw voorlopige energielabel.

Q?

Waar kan ik een klacht indienen over het energielabel en de procedure?

A.

Bent u niet tevreden over de aanvraag van uw energielabel of de erkend deskundige? Probeer uw klacht eerst met uw de erkende deskundige op te lossen. Levert dit niets op, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken. De kosten hiervan zijn 27,50 euro.

Q?

Welke financiële instrumenten zijn er om energiebesparende maatregelen te nemen?

A.

Energiebesparende maatregelen voor uw woning kunt u op verschillende manieren financieren.

  • U kunt maatregelen financieren met uw eigen spaargeld.
  • U kunt een lening afsluiten via het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Op ikinvesteerslim.nl staat informatie over de energiebespaarlening, waarmee u tegen een aantrekkelijke rente energiebesparende investeringen in of aan uw huis kunt financieren. Het NEF wordt gefinancierd door het Rijk, Rabobank en ASN Bank. Bekijk goed of een lening past bij uw persoonlijke situatie.
  • Sommige gemeenten bieden subsidie aan voor energiebesparende maatregelen. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl of de website van uw gemeente.
  • U kunt energiebesparing ook meefinancieren in uw hypotheek. Vraag uw hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.
  • Woningeigenaren kunnen ook een Groenlening afsluiten voor het energiezuiniger maken van woningen. De hoogte van de lening hangt af van het energielabel dat de woning krijgt na renovatie. Bekijk goed of een lening past bij uw persoonlijke situatie.

Q?

Hoe lang duurt het, voordat ik het definitieve energielabel ontvang?

A.

Hoe snel u het definitieveenergielabel ontvangt na het digitaal versturen van de woninggegevens en bewijslast hangt af van de reactietijd van de erkend deskundige en de vraag of deze aanvullende informatie verlangt.

Als u de aanvraag voor een definitief label doet op www.energielabelvoorwoningen.nl krijgt u een overzicht van erkend deskundigen met hun prijs en gemiddelde reactietijd te zien. Het definitief energielabel krijgt u enkele dagen, nadat de aanvraag is goedgekeurd van overheidsdienst RVO.

Q?

Hoe kan ik een energielabel krijgen als de eigenaar is overleden en ik erfgenaam ben/namens erfgenamen het pand wil verkopen?

A.

Dan kunt u uw definitieve label schriftelijk aanvragen. De benodigde papieren hiervoor kunt u opvragen bij de helpdesk (0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl).

Q?

Kan ik het label ook op papier aanvragen?

A.

Dit kan, maar alleen voor uitzonderingsgevallen, zoals:

-          Mensen die in het buitenland wonen en hun huis in Nederland willen verkopen/verhuren;
Mensen die geen BSN hebben

-          Mensen die erfgenaam zijn van een woning en geen DigiD van de overledene hebben;

Er wordt per aanvraag slechts één set toegezonden. De doorlooptijd bedraagt drie weken nadat de aanvraag volledig is ontvangen. Let er dus voor het versturen op dat:

-              Het formulier zorgvuldig en volledig is ingevuld

-              Alle benodigde documenten (waaronder alle gevraagde bewijsstukken) erbij zitten.

Q?

Hoe kan ik de benodigde papieren voor het schriftelijk regelen van energielabel krijgen?

A.

Dat kan door deze op te vragen bij de helpdesk (0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl). De benodigde papieren worden dan opgestuurd (ook naar het buitenland).

Q?

Hoe komt de overheid aan de gegevens over mijn woning?

A.

De gegevens zijn in vier stappen samengevoegd:

1.    De gegevens van de woning (bouwjaar, woningtype, woonoppervlak) komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG wordt gevuld door de gemeente en beheerd door het Kadaster. Als uw woninggegevens niet correct zijn, kunt u zich wenden tot uw gemeente. Alleen de gemeente kan wijzigingen aanbrengen in de BAG.
2.    Vervolgens is in de Basisregistratie Kadaster (BRK of gewoonweg ‘Kadaster’) de eigenaar van de woning gezocht. Het BRK wordt gevuld uit de notariële akten. Een eventuele fout in zo’n akte, wordt in het Kadaster overgenomen.
3.    In de Basisregistratie Personen (BRP) is hierna het BSN-nummer van de eigenaar gezocht.
4.    Tenslotte is voor de verzending van de brieven met het voorlopig energielabel een koppeling tussen de BRP en het Nationale Handelsregistratie gemaakt om het meest recente adres van de eigenaar te verkrijgen.

Q?

Komt er een apart label voor energieleverende woningen?

A.

Nee, deze woningen krijgen geen apart label. Energieleverende gebouwen vallen in de hoogste A-klasse van het label.

Q?

Ik ben een vastgoedhandelaar met meerdere panden (die niet privé-eigendom zijn maar bij een BV horen). Met DigiD inloggen heeft niet zoveel zin, hoe kan ik een energielabel aanvragen?

A.

U kunt dan inloggen met uw E-herkenning via het knopje Zakelijk inloggen. U volgt vervolgens dezelfde procedure om een energielabel aan te vragen.

Q?

Ik ben samen met mijn partner eigenaar van de woning. Kunnen we allebei inloggen in de webtool voor het energielabel?

A.

Nee, u kunt dan niet beiden inloggen. Degene die bij het Kadaster staat geregistreerd als meest rechthebbende kan als enige inloggen in de webtool (bij een gelijke eigendomsverdeling is dit vaak de oudste in leeftijd).

Q?

Moet ik altijd bewijsstukken aanleveren?

A.

Ja, in principe wel. De online tool geeft aan voor welke woongegevens u bewijs dient aan te leveren. Over het algemeen zal gelden dat voor oudere woningen meer bewijsstukken (in de vorm van facturen of foto’s) zullen worden gevraagd dan voor nieuwere woningen.

In geval van isolatie kan het zo zijn dat u het niet goed kunt bewijzen. Dan is er in de tool een roodomlijnde knop 'ik kan dit niet bewijzen'. Als u daarop klikt, kunt u in een toelichting uitleggen waarom u in dit specifieke geval geen bewijsmateriaal kunt aanleveren.

Q?

Waarom moet ik bewijsstukken aanleveren?

A.

Met de bewijsstukken kan de erkend deskundige beoordelen of uw aangeleverde gegevens kloppen. Hierdoor is de erkend deskundige in staat de gegevens goed te keuren, zodat u een definitief energielabel krijgt.

Q?

Geldt een bewijs van renovatie ook als bewijslast?

A.

Ja, als u een goede foto of scan heeft van uw renovatie-bewijs, met omschrijving van werkzaamheden en het bijbehorende adres is dat ook voldoende.

Q?

Ik heb wel enkele foto’s gemaakt, maar hoe weet ik zeker dat dat voldoende is?

A.

Als op de foto de energiebesparende maatregel goed te zien is, bijvoorbeeld aan materiaalsoort of typeaanduiding is dat vaak voldoende. De erkend deskundige bekijkt vervolgens uw foto’s en bepaalt of deze voldoende zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan neemt hij of zij contact met u op.

Q?

Wie kan de gegevens van de aanvraag van mijn energielabel nog meer inzien?

A.

De gegevens van de aanvraag zijn alleen in te zien door de  erkend deskundige die u zelf heeft uitgekozen om uw gegevens te beoordelen. Andere mensen of instanties krijgen uw gegevens niet te zien.

Q?

Is het voorlopige energielabel openbaar?

A.

Ja, het voorlopig energielabel is openbaar en voor iedereen opvraagbaar via www.zoekuwenergielabel.nl.

Q?

Is het definitieve energielabel openbaar?

A.

Ja, het energielabel geeft de koper inzicht in de energiezuinigheid en energieprestatie van de woning. De koper kan op die manier verschillende woningen met elkaar vergelijken.

Q?

Waarom kost de aanvraag mij geld?

A.

Dit zijn de administratiekosten en de tijd die de erkend deskundige gemiddeld nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Het bedrag verschilt per erkend deskundige, van onder de tien euro tot enkele tientjes.

Q?

Welke energiebesparingsmaatregelen kan ik het beste nemen om in een hogere klasse te komen?

A.

Dat is per situatie afhankelijk. Voor een onafhankelijk advies kunt u het de tool www.verbeteruwhuis.nl van Milieu Centraal raadplegen. Hier krijgt u specifiek voor uw situatie een overzicht van de beste verbetermaatregelen voor uw woning. Ook via www.eigenhuis.nl/energiehuis van Vereniging Eigen Huis kunt u ontdekken welke maatregelen voor uw woning geschikt zijn, wat de eenmalige kosten zijn en wat het u oplevert aan lagere energiekosten.

Van Ede Glas